tetra video system

Tetra는 ChNet의 대표적인 Video System 브랜드입니다.  강력한 성능에 합리적인 가격으로 비대면, 디지털 시대에 가장 적합하다는 평을 받고 있습니다. 

20년이상의 경험

음향/영상 유통 시공 분양에서 20년이상의 경력을 소유한 사람들이 최고의 안정적이고 효율적인 시스템을 추천합니다.

가장 효과적인 시스템

불필요하고, 고난위도의 기술을 요하는 시스템이 아닌 초보자라도 누구나 쉽게 이해하고 다룰 수 있는 시스템입니다.

전문가의 교육

20년 이상을 음향 영상 필드에서 경험을 쌓은 엔지니어들이 여러분을 교육합니다. 또한 언제든지 유선, 방문으로 기술 지원합니다.

Tetra 시공 사례

호서대학교 천안캠퍼스 교회, 여전도회관, 신현제일교회, 지산교회, 광명화평교회, 길음중앙교회, 강북명성교회, 검단비전교회, 새인천중앙교회, 일산사람의교회, 한세계교회, 신촌성결교회, 내포사랑의교회. 하늘정원교회, 서울대양교회, 맑은샘교회, 대구검단교회, 용인교회, 세종빌라델비아교회, 군산남성교회, 부민교회, 광성교회, 서울광진교회, 주향교회, 삼부제일교회, 성문옥토교회, 해남주님의교회, 하늘문교회, 예산효교교회, 평택양무리교회, 성남성안교회, 청라21세기교회, 은빛교회, 하늘스크린교회, 천호제일감리교회, 성남성안교회, 용인예수사랑교회, 제주새예루살렘교회, 신내성화교회 외….

Join our newsletter and get 20% discount
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam vel risus imperdiet, gravida justo eu.